alt img 1 alt img 2 alt img 2

Клиника за Пулмологија и Алергологија

ЈЗУ Клиника за пулмологија и алергологија е високо специјализирана здравствена установа во Република Македонијa, која покрај здравствената дејност обавува и наставна и научна дејност и преставува референтна установа во Република Македонија за згрижување на болни со белодробни заболувања. Во ова установа се згрижуваат болни од целата земја, приватни пациенти од соседните земји (Косово, Албанија), се обавуваат консултативни, конзилијарни прегледи и се пружа стручна методолошка помош на другите установи преку реализација на едукативни програми и курсеви. Секојдневно се следи развојот на сите подрачја во медицината, се создаваат сопствени стандарди, се воведуваат нови постапки во лекувањето.

прочитај повеќе

Клиника за Пулмологија

Персонал

Клиника за Пулмологија

Закажување на прегледи

Клиника за Пулмологија

5-ти Конгрес

Клиника за Пулмологија

Услуги